INWESTYCJA W KADRY –   
NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ W REGIONY EUROPEJSKIE

 

INFORMACJE NA TEMAT NASZEJ ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ

Agencja wykonuje profesjonalne zadania związane z promowaniem rozwoju Regionu Jeziora Balaton w zgodzie ze strategią Rady. Misją Agencji jest wspieranie działań mających na celu uczynienie regionu Balatonu miejscem spełniającym europejskie standardy, oferującym atrakcyjne warunki życia w czystym środowisku, tereny rekreacyjne
i bardzo dobre warunki pracy. Wszystko to odbywa się w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i lokalną kulturę całego regionu.

Agencja koordynuje regionalne działania podejmowane we współpracy z lokalnymi interesariuszami zmierzające do rozwoju atrakcyjnego przede wszystkim ze względu na zasoby naturalne obszaru, zgodnie z regionalnym planem rozwoju. Agencja zatrudnia 21 osoby, które pracują w trzech biurach rozmieszczonych wokół jeziora w miejscowościach Siófok, Keszthely i Balatonfüred.

Działalność Agencji skupia się na sześciu głównych obszarach: planowanie przestrzenne i koordynacja, aplikowanie o projekty i zarządzanie nimi, promocja inicjatyw lokalnych i rozwój projektów, projekty międzynarodowe, badania i działalność gospodarcza.  Agencja bierze udział w przygotowaniu i realizacji programów rozwoju regionalnego, ale także bada procesy społeczno-gospodarcze regionu.
W zakresie aplikowania o projekty i zarządzania instytucja koordynuje aplikowanie o środki przeznaczone na działania rozwojowe. Agencja wierzy także, że rozwój regionu może być zrealizowany wyłącznie dzięki zbiorowemu wysiłkowi mieszkańców, dlatego wspiera ich oddolne inicjatywy, takie jak: programy sportowe, ożywianie turystyki lokalnej czy zwiększanie bezpieczeństwa jeziora oraz poszukuje nowych pomysłów i promuje nowe.  Agencja realizuje 22 międzynarodowe projekty w ramach 12 programów współpracy międzynarodowej, które mają na celu wspieranie rozwoju obszaru Jeziora Balaton. Dzięki tym działaniom zwiększa się ochrona walorów przyrodniczych tego obszaru oraz konkurencyjność regionu na arenie międzynarodowej poprzez poznanie i wykorzystanie najlepszych praktyk zagranicznych. Ważnym obszarem pracy Agencji są także badania w dziedzinie ekonomii i nauk społecznych w celu osiągnięcia celów rozwojowych. Natomiast działalność gospodarcza dotyczy przede wszystkim świadczenia usług doradczych dla podmiotów regionalnych.  Od 2002 roku Agencja Koordynująca Rozwój Regionu Jeziora Balaton (LBDCA) współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami partnerskimi, aby rozpocząć zdiagnozowana zgodnie z potrzebami inicjatywę, która koncentruje się na problemach zrównoważonego rozwoju w regionie Jeziora Balaton na Węgrzech.

Ogólnym celem projektów jest przyczynianie się do lepszego rozpoznania Jeziora Balaton oraz wrażliwości jego ekologicznego i społeczno-gospodarczego systemu, odporności na zmiany
i zagrożenia, wynikające z wielu nasileń zmian globalnych i lokalnych, w tym użytkowania gruntów, wahań demograficznych, zmian gospodarczych i klimatu oraz budowania zdolności do bardziej efektywnego tworzenia polityki i środków dostosowawczych do tych przeobrażeń. Agencja, jako organizacja operacyjna Rady (również niezależna osobowość prawna), planuje i realizuje różne działania, rozwija się i inwestuje w celu zachowania warunków ekologicznych ww. obszarów, dobrej jakości wód oraz rozwój turystyki zrównoważonej. Opracowuje też programy związane między innymi z ochroną środowiska, racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych tego terenu oraz rozwój kultury i tradycji regionu.

 Strona www organizacji - zobacz