INWESTYCJA W KADRY –   
NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ W REGIONY EUROPEJSKIE

 EFEKTY UCZENIA SIĘ

Dokonując analizy raportów złożonych przez uczestników mobilności możemy się poszczycić faktem, że udało nam się osiągnąć wszystkie założenia projektowe.

100% uczestników wyraziło swoje zadowolenie z udziału w projekcie, deklarując, swój ponowny udział w programie Erasmus+ w przyszłości. Również 100% badanych poleciłoby udział w mobilności koledze/koleżance. Jest to również doskonały sposób na promocję programu, projektu, a także aktywizacji do działania pozostałych osób, nie zaangażowanych bezpośrednio w projekt.

 

100% badanych najwyżej ocenia i zgadza się, z osiągniętymi efektami wyjazdu typu Job shadowing:

 • rozwój umiejętności uczenia się,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • inicjatywność i przedsiębiorczość,
 • świadomość i ekspresja kulturowa
 • wzmocnienie pozytywnego nastawienia mojej organizacji wysyłającej do wysyłania kadry na zagraniczne mobilności edukacyjne
 • wzmocnienie istniejącej współpracy z organizacją partnerską
 • wzmocnienie umiędzynarodowienia organizacji wysyłającej
 • rozpoczęcie nowych projektów europejskich/międzynarodowych
 • poznanie dobrej praktyki za granicą,
 • zdobycie praktycznych umiejętności istotnych dla obecnej pracy i rozwoju zawodowego,
 • umiejętności praktyczne (np. w zakresie planowania, organizacji i zarządzania projektami)
 • umiejętności organizacyjne/w zakresie zarządzania/przywódcze
 • umiejętności pracy w grupie,
 • kompetencje emocjonalne (np. pewność siebie)
 • stworzenie możliwości dzielenia się zdobytą w ramach mobilności wiedzą z kolegami
 • wzrost motywacji do dalszego rozwijania umiejętności zawodowych

90% badanych na najwyższym poziomie ocenia poniższe zagadnienia, 10% na poziomie dobrym:

 • wzmocnienie lu poszerzenie sieci kontaktów zawodowych

80% badanych na najwyższym poziomie ocenia poniższe zagadnienia, 20% na poziomie dobrym:

 • wzrosła moja wiedza na temat europejskich mechanizmów finansowania projektów w obszarze edukacji dorosłych

Podczas wyjazdów członkowie stowarzyszenia dodatkowo rozwinęli i poszerzyli:

 • wiedzę dotyczącą ekologii i zrównoważonego rozwoju, zarządzania organizacją, komunikacji wewnętrznej  i zewnętrznej, narzędzi do rozwiązywania konfliktów i mediacji, nowoczesnych metod i  narzędzi stosowanych w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla różnorodnych grup odbiorców,
 • wrażliwości na walory i wartości środowiska naturalnego,
 • świadomość ekologiczną,
 • umiejętności w zakresie stosowania innowacyjnych form i metod pracy, współpracy w grupie, w  tym pracy w międzynarodowym zespole, motywowania i angażowania uczestników, kreowania nowych pomysłów oraz umiejętności językowe,
 • postawy otwartości i tolerancji wobec odmienności kultur, zdolność obiektywnej oceny organizacji partnerskiej oraz jej działalności, poznanie międzynarodowego dziedzictwa kulturowego i ,
 • umiejętności wspierania rozwoju osób i zespołów,
 • umiejętności autoprezentacji, prezentacji zagadnień związanych z profilem działalności Stowarzyszenia, przekazywania innym zdobytej wiedzy, kultywowania dziedzictwa narodowego, nawiązywania dialogu społecznego,
 • umiejętności motywowania do kontynuowania współpracy międzynarodowej i budowania europejskiej sieci kontaktów międzyinstytucjonalnych,
 • postawy – poprzez prawidłowe postawy związane z komunikacją z obywatelami innych krajów, szacunek do dziedzictwa narodowego, większa otwartość na innych, tolerancja wobec różnorodności, elastyczność, kreatywność, poszanowanie poglądów