Uroczysty Jubileusz

 
Nasi Partnerzy z Węgier – Stowarzyszenie Agrária pod przewodnictwem Pana Istvana Bali świętują jubileusz 30-lecia istnienia Stowarzyszenia. Byliśmy z nimi przez ponad 20 lat. Z okazji tak pięknej rocznicy życzymy wielu dalszych sukcesów w działaniach na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Węgier i całej Europy!

APURE Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów działa od 2004 roku i realizuje przedsięwzięcia służące umacnianiu tożsamości regionalnej, kultywowaniu tradycji, spuścizny historycznej oraz kulturalnej regionów europejskich. Zostało powołane przez grupę osób aktywnych w sferze gospodarczej i społecznej, a jego celem jest ożywienie środowisk wiejskich i małych miast w duchu integracji europejskiej. Stowarzyszenie prowadzi wymianę doświadczeń z instytucjami i organizacjami publicznymi, współdziałając przede wszystkim z samorządami lokalnymi na szczeblu gmin, małych miast oraz powiatów, w kraju i za granicą, głównie we Francji, Niemczech, Włoszech i na Węgrzech.

APURE Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów

  • Organizuje i współorganizuje prelekcje, seminaria, wystawy, konferencje dotyczące problematyki Wspólnoty Europejskiej.

  • Prowadzi działalność informacyjną i promocyjną, włącza się w przygotowanie targów, konkursów i paneli dyskusyjnych.

  • Podejmuje działania szkoleniowe i edukacyjne na rzecz upowszechniania wspólnych kulturowych korzeni społeczeństwa europejskiego.

  • Dba o rozwój kultur narodowych i regionalnych, ratując je przed unifikacją kultury globalnej. Niweluje dysproporcje w rozwoju cywilizacyjnym, naukowym, gospodarczym, informacyjnym i politycznym.

  • Buduje klimat tolerancji i poszanowania różnic kulturowych między subkulturami Europy.

  • Kształtuje i upowszechnia postawy proeuropejskie poprzez udział w projektach unijnych.

  • Stwarza mieszkańcom regionu możliwości uczestnictwa w przedsięwzięciach UE.

  • Współpracuje z wzorcowymi firmami oraz gospodarstwami agroturystycznymi, umożliwiając im nawiązywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów biznesowych oraz wspomaga promocję rodzimych produktów i usług.

  • Organizuje współpracę placówek naukowo-dydaktycznych z podmiotami gospodarczymi, np. pomiędzy Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej a lokalnymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami różnych branż.

 

APURE Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów - państwa członkowskie:

Francja, Portugalia, Hiszpania, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Wyspa Reunion, Kanada, Węgry, Słowacja, Czechy i Polska.

Prezes: Alicja Szewczyk

Wiceprezes: Piotr Fast, Marcin Młynarczyk

 

JEDEN REGION – CAŁA SIEĆ MOŻLIWOŚCI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

APURE Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionów zostało członkiem Sieci Babiogórskie Klimaty w ramach projektu organizowanego przez Fundację Edukacja, Zdrowie, Rozwój w Suchej Beskidzkiej. Projekt, realizowany od maja 2018 do kwietnia 2019 roku w ramach operacji „Sieciowy produkt turystyczny Podbabiogórza”, miał na celu połączenie w jeden skomercjalizowany łańcuch różnego typu usług turystycznych i paraturystycznych na terenie powiatu suskiego i stworzenie sieci produktu turystycznego Podbabiogórza pod marką „Babiogórskie Klimaty”. Zdolność współpracy pomiędzy różnymi podmiotami buduje przekonanie, że produkty sieciowe są właściwym kierunkiem działań, koordynacji wysiłków i budowania konkurencyjności oferty naszego regionu.

 

Zbudowanie platformy integracji i współpracy podbabiogórskich przedsiębiorców oraz założeń koncepcji marki terytorialnej jest szansą na włączenie interesariuszy rynku turystycznego i okołoturystycznego z Podbabiogorzaw krajowy system organizacyjny produktów sieciowych, a lokalnym jednostkom samorządu terytorialnego umożliwi czytelne warunki wsparcia przedsiębiorczości turystycznej. Zakładanym celem jest również budowa lojalności dotychczasowych turystów, integracja oraz pozyskanie nowych konsumentów.

Projekt obejmował inwentaryzację zasobów i potencjalnych uczestników sieci, analizę postaw i oczekiwań interesariuszy, opracowanie kryteriów funkcjonowania sieci i wprowadzania nowych członków, opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz narzędzi komercjalizacji. W ramach projektu odbyły się warsztaty dla przyszłych uczestników sieci, a także prezentacja wyników badań ankietowych i wywiadów, przedstawienie koncepcji merytorycznej, organizacyjnej i graficznej oraz burza mózgów.

 

Sieć cały czas się rozrasta  - sprawdzaj!

 

www projektu: http://www.babiogorskieklimaty.pl/

Facebook projektu: BABIOGÓRSKIE KLIMATY