Celem
APURE Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Regionów jest udział w pracach budujących kulturę i cywilizację europejską w oparciu o wspólne kulturowe korzenie wyrosłe z tysiącletnich tradycji, dbanie o rozwój kultur narodowych, regionalnych i ratowanie ich przed unifikacją masowej kultury globalnej, a także niwelowanie dysproporcji w rozwoju cywilizacyjnym, naukowym, gospodarczym, informacyjnym i politycznym.

Cele strategiczne

 • Działanie, w ramach pryncypiów zdefiniowanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, na rzecz rozwoju środowisk aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, spotykających się na sesjach Europejskich Uniwersytetów Wiejskich.

 • Przyczynianie się do tworzenia warunków ożywiających społeczności wiejskie, umiejących na nowo zdefiniować swoją rolę tak, by mieszkańcy wsi na swoich terytoriach byli sami uczestnikami działań, zdolnymi podejmować rzeczywiście długotrwałe wyzwania dotyczące rozwoju.

 • Pomoc w tworzeniu – wszędzie tam, gdzie obecne jest APURE – grup kształcenia przygotowujących do stosowania metod edukacji powszechnej, ludowej i wykorzystania własnych badań oraz orzeczeń rzeczoznawców na potrzeby Stowarzyszenia, przedstawicieli, uczestników działań, pracowników w instytucjach publicznych, socjalnych i ekonomicznych w celu wzmocnienia kompetencji wszystkich podmiotów oraz wspierania solidarności pomiędzy uczestnikami.

 • Tworzenie platform udziału w przedsięwzięciach Unii Europejskiej.

 • Tworzenie klimatu tolerancji i poszanowania różnic kulturowych między subkulturami Europy.

 • Kształtowanie i promowanie postaw proeuropejskich.

 

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez następujące działania:

 • Uczestniczenie w programach europejskich.

 • Upowszechnianie informacji i wiedzy na wszystkich szczeblach szkolnictwa i w systemach pozaszkolnych.

 • Koordynowanie inicjatyw osób prawnych, fizycznych, samorządów terytorialnych, gospodarczych i administracji państwowej.

 • Udzielanie pomocy organizacjom gospodarczym, naukowym, kulturowym w ich merytorycznej działalności oraz popularyzowaniu ich inicjatyw.

 • Organizowanie konkursów, turniejów, pokazów i przetargów oraz giełd prezentujących dorobek Wspólnoty Europejskiej.

 • Organizowanie wymiany doświadczeń z różnych dziedzin pomiędzy regionami Europy.

 • Udzielanie porad i doradztwo w zakresie stosowania prawa unijnego, korzystania z funduszy strukturalnych, wymiany osób, dóbr oraz idei.

 • Organizowanie kursów i szkoleń w zakresie wdrażania norm europejskich.

 • Organizowanie i współorganizowanie sympozjów, odczytów, prelekcji i seminariów.

 • Podejmowanie prac wydawniczych tj. druk książek, poradników, periodyków, materiałów informacyjnych i promocyjnych.

 • Organizowanie współpracy uczelni, placówek i ośrodków badawczo-rozwojowych z podmiotami gospodarczymi.

 • Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Doskonalenie motywacji moralnych dla uczestników wymiany europejskiej.

 • Przyczynianie się do ułatwiania i pogłębiania kontaktów pomiędzy centrami uniwersyteckimi, instytucjami badawczymi a uczestnikami działań na obszarach wiejskich w celu otwarcia się środowisk wiejskich na innowacyjność oraz nowe technologie.

 • Koordynowanie oraz wspieranie inicjatyw pozwalających na spotykanie się uczestników w celu podejmowania wspólnych działań, wymiany praktycznych, sprawdzonych umiejętności, rozwoju wspólnych projektów, platform skłaniających do wspólnej refleksji i działania.

 • Współdziałanie ze środowiskami wiejskimi, które wyrażają potrzebę nabywania i upowszechniania nowych umiejętności związanych z obszarami rolniczymi oraz wspieranie tych środowisk w rozwiązywaniu specyficznych problemów związanych z ich rozwojem.

 • Ocenianie umiejętności i wartości kulturowych krajów rolniczych w celu uczynienia z nich głównej dźwigni procesów rozwoju zintegrowanego i globalnego oraz miejsca realizacji wyzwań ekonomicznych i socjalnych.

 • Działanie na rzecz wspierania równych szans młodych ludzi, równości kobiet oraz integracji społecznej środowisk wykluczonych i mniejszości.

 • Inicjowanie rozwoju społeczności lokalnych, rozwój relacji pomiędzy wsią a miastem.

 • Aktywizacja gospodarcza terenów wiejskich.

 • Wdrażanie instrumentów regulacyjnych i planistycznych służących zintegrowanemu rozwojowi obszarów wiejskich.

 • Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich.

 • Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich i społeczności wiejskich, w tym tworzenie i ochrona miejsc pracy.