Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionów realizuje projekty w ramach programów Unii Europejskiej, organizuje międzynarodowe wymiany młodzieży, bierze udział w imprezach środowiskowych, opracowuje i wdraża lokalne strategie rozwoju, współpracuje z Lokalną Grupą Działania „Podbabiogórze” oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku, a także podejmuje działania promujące polską tradycję i dziedzictwo kulturowe. Organizuje kursy, szkolenia i warsztaty dla mieszkańców regionu oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

 • Wspieranie równych szans młodych ludzi, równości kobiet oraz integracji społecznej środowisk wykluczonych i mniejszości.

 • Organizowanie oraz koordynowanie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z różnych dziedzin pomiędzy regionami Europy.

 • Udzielanie porad i doradztwo w zakresie stosowania prawa unijnego, korzystania z funduszy strukturalnych, wymiany osób, dóbr oraz idei.

 • Organizowanie kursów i szkoleń w zakresie wdrażania norm europejskich.

 • Inicjowanie rozwoju społeczności lokalnych, wspieranie rozwoju relacji pomiędzy wsią a miastem.

 • Upowszechnianie zrównoważonego rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich i społeczności wiejskich, w tym tworzenie i ochrona miejsc pracy.

 • Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich.

 • Aktywizacja gospodarcza terenów wiejskich. Organizowanie konkursów, turniejów, pokazów i przetargów oraz giełd prezentujących dorobek Wspólnoty Europejskiej.

 • Wdrażanie instrumentów regulacyjnych i planistycznych służących zintegrowanemu rozwojowi obszarów wiejskich.

 • Koordynowanie inicjatyw osób prawnych, fizycznych, samorządów terytorialnych, gospodarczych i administracji państwowej.

 • Udzielanie pomocy organizacjom gospodarczym, naukowym, kulturowym w ich merytorycznej działalności oraz popularyzowaniu ich inicjatyw.

 • Inicjowanie i pogłębianie kontaktów pomiędzy centrami uniwersyteckimi, instytucjami badawczymi a uczestnikami działań na obszarach wiejskich w celu otwarcia się środowisk wiejskich na innowacyjność oraz nowe technologie.

 • Organizowanie współpracy uczelni, placówek i ośrodków badawczo-rozwojowych z podmiotami gospodarczymi.

 • Organizowanie i współorganizowanie sympozjów, odczytów, prelekcji i seminariów.

 • Podejmowanie prac wydawniczych tj. druk książek, poradników, periodyków, materiałów informacyjnych i promocyjnych.

 • Współdziałanie ze środowiskami wiejskimi, które wyrażają potrzebę nabywania i upowszechniania nowych umiejętności związanych z obszarami rolniczymi oraz wspieranie tych środowisk w rozwiązywaniu specyficznych problemów związanych z ich rozwojem.