STATUT

APURE Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Regionów

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: APURE Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów,
  w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, w szczególności na terenie Unii Europejskiej,
  pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.
 4. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Sucha Beskidzka.
 5. Godłem Stowarzyszenia jest stylizowany rysunek zamku w Suchej Beskidzkiej.

 2

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić Sekretarza Zarządu
  i innych pracowników oraz utworzyć Biuro a także agendy terenowe. Decyzję
  w sprawie utworzenia i likwidacji agendy terenowej podejmuje Zarząd. Agendą terenową kieruje Dyrektor powoływany przez Zarząd.

 3

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzorów i na zasadach określonych przez Zarząd.

 

4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
  o tym samym lub podobnym profilu.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd zwykłą większością głosów.

 5

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, a dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Czynny udział w pracach budujących kulturę i cywilizację europejską.
 2. Podkreślenie wspólnych kulturowych korzeni społeczeństwa europejskiego, wyrosłych z tysiącletnich tradycji.
 3. Dbanie o rozwój kultur narodowych, regionalnych i ratowanie ich przed unifikacją masowej kultury globalnej.
 4. Niwelowanie dysproporcji w rozwoju cywilizacyjnym, naukowym, gospodarczym,  informacyjnym i politycznym.
 5. Propagowanie europejskich wzorów demokracji.
 6. Tworzenie platform uczestnictwa polskich osób prawnych i fizycznych
  w przedsięwzięciach Unii Europejskiej.
 7. Tworzenie klimatu tolerancji i poszanowania różnic kulturowych między subkulturami Europy.
 8. Kształtowanie i promowanie postaw proeuropejskich.
 9. Działanie, w ramach pryncypiów zdefiniowanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela (1948), na rzecz rozwoju środowisk aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, spotykających się na sesjach Europejskich Uniwersytetów Wiejskich .
 10. Przyczynianie się do tworzenia warunków ożywiających społeczności wiejskie, umiejących na nowo zdefiniować swoją rolę tak, by mieszkańcy wsi na swoich terytoriach byli sami uczestnikami działań, zdolnymi podejmować rzeczywiście długotrwałe wyzwania dotyczące rozwoju.
 11. Pomoc w tworzeniu – wszędzie tam, gdzie obecne jest APURE – grup kształcenia przygotowujących do stosowania metod edukacji powszechnej, ludowej
  i wykorzystania własnych badań oraz orzeczeń rzeczoznawców na potrzeby Stowarzyszenia, przedstawicieli, uczestników działań, pracowników w instytucjach publicznych, socjalnych i ekonomicznych w celu wzmocnienia kompetencji wszystkich podmiotów oraz wspierania solidarności pomiędzy uczestnikami.
 12. Przygotowanie kadr na europejski rynek pracy.
 13. Działanie na rzecz współpracy trans granicznej.
 14. Wspieranie innowacji społecznych, technicznych i technologicznych.
 15. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością i udzielanie wsparcia ich opiekunom.
 16. Wdrażanie osób z niepełnosprawnością do aktywnego  życia społecznego.
 1. Tworzenie warunków do przestrzegania wobec osób z niepełnosprawnością praw człowieka.
 2. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 3. Propagowanie edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych.
 4. Działania w obszarze edukacji osób dorosłych.

 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Uczestniczenie w programach europejskich.
 2. Promowanie i koordynowanie działań europejskich.
 3. Upowszechnianie informacji i wiedzy na wszystkich szczeblach szkolnictwa
  i w sys­temach pozaszkolnych.
 4. Koordynowanie inicjatyw osób prawnych, fizycznych, samorządów terytorialnych, gos­podarczych i administracji państwowej.
 5. Udzielanie pomocy organizacjom gospodarczym, naukowym, kulturowym w ich merytorycznej działalności oraz popularyzowaniu ich inicjatyw.
 6. Organizowanie konkursów, turniejów, pokazów i przetargów oraz giełd prezentujących dorobek Wspólnoty Europejskiej.
 7. Organizowanie wymiany doświadczeń z różnych dziedzin pomiędzy regionami Europy.
 8. Udzielanie porad i doradztwo w zakresie stosowania prawa unijnego, korzystanie
  z fun­duszy strukturalnych, wymiany osób, dóbr oraz idei przez zatrudnionych w tym ce­lu specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia.
 9. Organizowanie kursów i szkoleń w zakresie wdrożenia norm europejskich.
 10. Organizowanie i współudział przy organizacji sympozjów, odczytów, prelekcji i semi­nariów.
 11. Podejmowanie prac wydawniczych tj. druk książek, poradników, periodyków, materiałów informacyjnych i propagandowych.
 12. Organizowanie współpracy uczelni, placówek i ośrodków badawczo-rozwojowych
  z podmiotami gospodarczymi.
 13. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.
 14. Doskonalenie motywacji moralnych dla uczestników wymiany europejskiej.
 15. Przyczynianie się do ułatwiania i pogłębiania kontaktów pomiędzy centrami uniwersyteckimi, instytucjami badawczymi a uczestnikami działań na obszarach wiejskich w celu otwarcia się środowisk wiejskich na innowacyjność oraz nowe technologie.
 16. Koordynowanie oraz wspieranie inicjatyw pozwalających na spotykanie się  uczestników w celu podejmowania wspólnych działań, wymiany praktycznych, sprawdzonych umiejętności, rozwoju wspólnych projektów, for, platform skłaniających do wspólnej refleksji i działania.
 17. Stanowienie podpory, na gruncie europejskim, dla kształcenia powszechnego, ludowego. Współdziałanie ze środowiskami wiejskimi, które dzięki gotowości
  do edukacji wyrażają potrzebę nabywania i  upowszechniania nowych umiejętności związanych z obszarami rolniczymi oraz wspieranie tych środowisk w rozwiązywaniu specyficznych problemów związanych z ich rozwojem.
 18. Ocenianie umiejętności i wartości kulturowych krajów rolniczych w celu uczynienia
  z nich głównej dźwigni procesów rozwoju zintegrowanego i globalnego obszarów wiejskich oraz miejsca realizacji wyzwań ekonomicznych i socjalnych.
 19. Działanie na rzecz wspierania równych szans młodych ludzi, równości kobiet oraz integracji społecznej środowisk wykluczonych i mniejszości.
 20. Inicjowanie rozwoju społeczności lokalnych, rozwój relacji pomiędzy wsią a miastem.
 21. Aktywizacja gospodarcza terenów wiejskich.
 22. Wdrażanie instrumentów regulacyjnych i planistycznych służących zintegrowanemu rozwojowi obszarów wiejskich.
 23. Wspieranie innowacyjności, współpracy i rozwoju bazy wiedzy na obszarach wiejskich.
 24. Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich
  i społeczności wiejskich, w tym tworzenie i ochrona miejsc pracy.
 25. Wdrażanie, rozwijanie i upowszechnianie innowacji społecznych, technicznych i technologicznych.
 26. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych.
 27. Tworzenie platform współpracy pomiędzy różnymi podmiotami.
 1. Organizowanie wypoczynku, imprez integracyjnych, zajęć kulturalno-rekreacyjnych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 2. Działania związane z edukacją, poradnictwem zawodowym osób z niepełnosprawnością i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Inicjowanie i organizowanie różnych form wsparcia osób z niepełnosprawnością, organizacja różnorodnych usług o charakterze socjalnym.
 4. Wpieranie inicjatyw społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnością i współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 5. Organizacja akcji upowszechniających postawy proekologiczne.
 6. Prowadzenie doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i zwierząt.
 7. Wpieranie działalności naukowej w obszarze ochrony środowiska i zwierząt.
 8. Wspierania organizacji, instytucji, przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska i zwierząt.
 9. Inne działania proekologiczne.
 10. Propagowanie idei uczenia się przez całe życie.
 11. Działalność szkoleniowa, organizowania spotkań, wykładów, warsztatów konferencji.
 12. Współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, podmiotami medialnymi i gospodarczymi w zakresie realizacji działań statutowych.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,

                                                                                                                                           9
 1. Kandydatem na członka zwyczajnego Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statut Stowarzyszenia, posiadająca dorobek
  lub uczestnicząca w działaniach kreujących nowe jakości współpracy europejskiej.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową
  lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
  w roz­wój idei Stowarzyszenia.
 4. Kandydatów i członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych oraz nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje przez Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu.
 6. Założyciele są członkami zwyczajnymi po złożeniu deklaracji, przed lub w trakcie zebrania założycielskiego, będącego pierwszym Walnym Zgromadzeniem Członków.

 10

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz statutowych.
 2. Uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach i sympozjach.
 3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
 4. Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
 5. Korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu Stowarzyszenia.

 

Kandydat i członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 11

 1. Kandydat, członek wpierający i honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wpierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w sta­tutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

                                                                                                                                         12

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający trzy miesiące.
 4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 5. Wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
 6. Pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą zarządu Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA – WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński,
 5. Komitet Ekspertów.

 14

 1. Kadencja wybieralnych władz  Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się
  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 15

 1. Mandat członka władz stowarzyszenia wygasa w trakcie kadencji w przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci.
 2. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu władzy.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 16

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 1. a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi, kandydaci oraz zaproszeni goście.
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej
  na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
 1. a) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 14 pkt. 2,
 2. b) w drugim terminie – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 17

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca, dwaj sekretarze – wybrani sposród członków Zebrania.
 4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i powołanych na nim komisji.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
 1. a) z własnej inicjatywy,
 2. b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. c) na umotywowane żądanie co najmniej 2/3 członków zwyczajnych.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane nie później niż 30 dni od daty przedstawienia wniosku – żądania Zarządowi.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania — deklaracji programowej Stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian.
 3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 4. Wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności władz Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 7. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

ZARZĄD

19

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów, z których jeden pełni funkcję Skarbnika.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym  zawierania umów
  i udzielania pełnomocnictwa, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
 4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 5. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.


  20

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwalanie zadań Stowarzyszenia na dany rok.
 3. Uchwalanie budżetu i preliminarzy rocznych.
 4. Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie i podejmowanie decyzji
  o przynależności do innych organizacji.
 6. Podejmowanie i zatwierdzanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego.
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 8. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz innych stałych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 10. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 11. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej (protokoły, rejestr uchwał i wniosków, itp.).
 12. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 13. Podejmowanie decyzji o strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia, kompetencji
  i up­raw­nień Prezydium i urzędującego Sekretarza Zarządu.
 14. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
 15. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Komitet Ekspertów

21

 1. Zarząd może powołać Komitet Ekspertów o charakterze opiniodawczo-doradczym dla władz Stowarzyszenia.
 2. W skład Komitetu Ekspertów mogą być powołani członkowie Stowarzyszenia oraz osoby nie będące członkami, wskazane przez członków Stowarzyszenia.
 3. Szczegółowe zasady pracy Komitetu Ekspertów określa Regulamin Komitetu Ekspertów uchwalony przez Zarząd

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

22

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym z Przewodniczącego, jego Zastępcy oraz Sekretarza.

                                                                                                                                        23

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w razie stwierdzenia uchybień statutowych Zarządu a także prawo żądania zwołani zebrania Zarządu.
 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie 6 miesięcy po zakończeniu kadencji.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 24

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach władz statutowych Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 2. Komisja Rewizyjna może uchwalić własny regulamin działania na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 25

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
  oraz Sekretarza.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w zarządzie.
 3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może powierzyć Komisji Rewizyjnej uprawnienia Sądu Koleżeńskiego. 

 

 26

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.
 2. Postępowanie przed Sądem toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

27

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia należy:

 1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu Stowarzyszenia.
 2. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia.
 3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 4. Orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze Statutem.

 28

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w sprawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy,
 4. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 

 29

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

 31

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. Opłaty wpisowe i składki członkowskie.
 2. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
  w użytkowaniu Stowarzyszenia.
 3. Dotacje.
 4. Darowizny, zapisy i spadki.
 5. Inne wpływy z działalności gospodarczej w zakresie (według PKD):
  • 90.Z Pozostałe zakwaterowanie:
  • 14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  • 19.ZPozostał działalność wydawnicza
  • 01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
  • 02.Z Działalność związana z doradztwem z zakresie informatyki;
  • 12.Z Działalność portali internetowych;
  • 91.Z Działalność agencji informacyjnych;
  • 99.Z Pozostała Działalność usługowa z zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
  • 20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  • 21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations)i komunikacja;
  • 22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  • 20 Badania i analizy techniczne;
  • 20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
  • 19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  • 20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  • 90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
  • 99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  • 41.Z Szkoły policealne;
  • 42.B Szkoły wyższa;
  • 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji. Gdzie indziej niesklasyfikowane;
  • 60.Z Działalność wspomagająca edukację;
  • 10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
  • 99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • 04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
  • 19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
  • 29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  • 1 Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców raz organizacji profesjonalnych;
  • 99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 00 Organizacje i zespoły eksterytorialne.

 32

 1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, przechowywane są na koncie bankowym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obo­wią­zującymi przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 33

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów — 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 34

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.