Tytuł projektu: Mój drugi bezpieczny dom Numer projektu: 2022-1-PL01-KA210-YOU-000084717 Program: Erasmus+ Typ działania: KA210-YOU - Small-scale partnerships in youth Lider Projektu: Apure Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionów (Polska) Partnerzy projektu: Instytut Innowacji Społecznych (Czechy) Okres realizacji: 2022-11-01 do 2023-10-31 (12 miesięcy) Cel projektu: Celem projekt jest promowanie pozytywnych wzorców prospołecznych, aktywizacji obywatelskiej i inicjatyw społecznych poprzez działania edukacyjne za pomocą innowacyjnych kursów modelowych. Działania skierowane będą do uchodźców z Ukrainy, którzy po ucieczce z kraju ojczystego zamieszkują lokalne środowiska obu krajów partnerskich, do personelu i współpracowników polskiej i czeskiej organizacji oraz liderów społeczności z obszarów Partnerstwa. Zaplanowane w ramach projektu działania służyć będą włączeniu społecznemu grup zagrożonych marginalizacją, wzrostowi aktywności społecznej i obywatelskiej społeczeństw lokalnych na obszarach Partnerstwa, podniesieniu kompetencji pracowników i współpracowników podmiotów partnerskich w zakresie budowania zdolności organizacji w wymiarze międzynarodowym oraz uzyskaniu informacji o poziomie wiedzy i świadomości społeczności lokalnych w zakresie postaw obywatelskich i międzykulturowości. Projekt skupia się na działaniach, których celem jest ułatwienie uchodźcą przejście przez proces adaptacji w nowym kraju. Grupami docelowymi są osoby w wieku 17-30 lat, będące uchodźcami z Ukrainy i przebywające na obszarze Partnerstwa i którzy jako uciekinierzy wojenni są w trudnej sytuacji życiowej, zagrożeni wykluczeniem społecznym, wymagający wsparcia materialnego, pomocy w adaptacji do nowej rzeczywistości oraz wsparcia w kontynuowaniu nauki i znalezieniu pracy. W ramach projektu planuję sie zrealizować: • Modelowy kurs: Edukacja międzykulturowa drogą do integracji. • Materiały dydaktyczne do prowadzenia warsztatów dla uchodźców: Doradztwo edukacyjno-zawodowe szansą na lepszą przyszłość. • Przeprowadzenie 10-godzinnego kursu „Edukacja międzykulturowa drogą do integracji” dla pilotażowej 10-osobowej grupy uchodźców, na podst. opracowanych scenariuszy szkoleniowych oraz– realizacja kursu u każdego z Partnerów. • Sporządzenie raportu ewaluacyjnego na podst. testów samooceny zawartych w scenariuszach zajęć, obejmującego ocenę realizacji celów i efektów uczenia się u każdego z Partnerów. • Spotkania międzynarodowe. • Spotkania upowszechniające wśród społeczności lokalnych na obszarze Partnerstwa. • Wzrost wiedzy i umiejętności uczestników projektu w zakresie edukacji międzykulturowej i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uchodźców. • Ukształtowanie pozytywnych postaw wśród uczestników projektu w zakresie aktywności obywatelskiej, zaangażowania w pracę na rzecz uchodźców oraz postawy solidarności, dialogu i otwartości wobec uchodźców. • Wzrost wiedzy i podniesienie potencjału Partnerstwa w obszarach działań objętych interwencją.