INWESTYCJA W KADRY –

NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ W REGIONY
 EUROPEJSKIE

 

 

Projekt był realizowany przez Apure Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionów od 03.07.2017r. i trwał 12 miesięcy. Partnerem Stowarzyszenia był: Lake Balaton Development Coordination Agency, Węgry. W ramach Programu Erasmus+ Mobilność osób dorosłych przeprowadzono dziesięć mobilności typu Job Shadowing. Uczestnikami projektu byli członkowie Stowarzyszenia, którzy angażując się w międzynarodowe przedsięwzięcie, chcieli poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie z ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju różnych obszarów Europy. Projekt miał też na celu promocję potencjału naszych regionów wiejskich, podniesienie świadomości ekologicznej oraz aktywizację społeczności do czynnej działalności proekologicznej w celu poprawy jakości życia w UE.Osiągnięte efekty projektu to przede wszystkim wzrost świadomości społecznej odpowiedzialności za otaczający świat w związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego oraz upowszechnienie konkretnych działań proekologicznych. Dzięki wyjazdom typu job shadowing w instytucji partnerskiej na Węgrzech oraz poszerzeniu wiedzy na temat ekologii, ekologicznych technologii w celu ochrony zasobów naturalnych oraz zrównoważonego rozwoju, wzrosłą jakość obecnie realizowanych w tym obszarze działań. Budując świadomość zagrożeń oraz ucząc nowych zachowań proekologicznych, które można wykorzystać w pracy i życiu, Stowarzyszenie jeszcze intensywniej włącza się w realizacje misji ochrony środowiska. Udział w projekcie wpłynął również na podniesienie kwalifikacji uczestników mobilności, którzy poznali nowe narzędzia i metody kształcenia wykorzystywane przez partnera. Promocja programu w środowisku lokalnym oraz informowanie opinii społecznej o korzyściach wynikających z wizyt studyjnych we wzorcowych instytucjach dbających o ekologię i zrównoważony rozwój wpływa na podejmowanie działań proekologicznych w środowisku lokalnym, ale też motywuje inne instytucje do budowania partnerstw z zagranicznymi organizacjami, a za ich pośrednictwem także z przedsiębiorstwami z krajów Unii Europejskiej. Efektem mobilności jest wzrost zainteresowania współpracą z naszym Stowarzyszeniem wśród partnerów zagranicznych, o czym świadczą umowy o współpracy oraz zaproszenia do udziału w międzynarodowych konferencjach i panelach dyskusyjnych.

 

ULOTKA INFORMACYJNA