UTWORZENIE SIECI EUROPEJSKICH OBSZARÓW Z PLANOWANYM TOWARZYSZENIEM BENEFICJENTÓW PROGRAMÓW - RESETAP 

 

Projekt zrealizowany w latach 2009-2010 w ramach Programu GRUNDTVIG Uczenie się przez całe życie. APURE Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów współpracowało z francuską organizacją prowadzącą działalność edukacyjną dla dorosłych Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Périgueux oraz Stowarzyszeniem Dorosłych Słuchaczy z Węgier Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfőiskolai Társaság. Głównym założeniem projektu było utworzenie sieci terenów wiejskich w Europie nastawionych na współuczestnictwo autorów projektów – indywidualnych lub zbiorowych – w tworzeniu przedsiębiorstw lub stowarzyszeń.

W trakcie projektu zrealizowano sześć seminariów, po dwa w każdym kraju partnerskim: we Francji – w 2009 r., na Węgrzech – w 2009 i 2010 r. oraz w Polsce – w 2009 i 2010 r. Działalność partnerów była oparta o analizy gospodarcze, społeczne i kulturowe występujące w każdym z obszarów, co pozwoliło opracować drogę do pokonania procedur związanych z tworzeniem projektów. RESETAP miał też na celu wdrożenie na czterech obszarach wiejskich w Europie sieci wspomagającej tych, którzy działają w oparciu o przyznane im projekty indywidualne lub zbiorowe.
Realizując projekt, dokonano analizy szans i atutów własnych obszarów w kontekście globalnym w takich obszarach, jak: kultura, historia, instytucje oraz w planie techniczno-ekonomicznym i środowiskowym (ekonomia lokalna, organizacja otoczenia, oddziały, działania uczestników, długotrwałe zarządzanie środowiskowe). Uczestnicy dzielili się doświadczeniami dotyczącymi sposobów odczytywania i rozumienia danych na każdym obszarze, a także ich sporządzana diagnozy do celów przyszłościowych. Wykorzystali różne metody mobilizujące społeczność lokalną i nadające odpowiednie znaczenie podejmowanym inicjatywom. Dzielili się wiedzą i doświadczeniem w celu utworzenia wspólnej propozycji oferty działań towarzyszących uwzględniającej specyfikę każdego obszaru. Każdy z partnerów projektu stworzył też własną stronę internetową.