Tytuł projektu: Nowe kompetencje szansą na rozwój APURE
Numer projektu: 2022-1-PL01-KA122-ADU-000069023
Program: Erasmus+
Typ działania: KA122-ADU - Short-term projects for mobility of learners and staff in adult education
Organizacje goszczące:
CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e lo Sviluppo (Włochy)
Interdisciplinary Network of Special and Intercultural Education "Include" (Grecja)
Organizacja wnioskująca: Apure Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Regionów (Polska)
Okres realizacji: 2022-10-01 do 2024-03-31 (18 miesięcy)
Cel projektu:
Celem projektu jest wymiana doświadczeń i wzmocnienie współpracy. Realizacja mobilności służyć będzie implementacji nowych rozwiązań w oparciu o najnowsze doświadczenia podobnych organizacji i aktualizację posiadanych kompetencji. Realizacja projektu pozwoli m.in. na:
- wieloaspektowe podniesienie kompetencji członków APURE w zakresie działalności edukacyjnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym;
- poznanie nowych form, metod i narzędzi, w tym nowoczesnych technologii informatycznych, służących aktywizacji zawodowej i włączeniu społecznemu;
- rozwój i wzmocnienie działalności statutowej APURE poprzez wdrożenie nowoczesnych i sprawdzonych metod zarządzania organizacją oraz budowanie sieci współpracy i partnerstwa,
- wypracowanie i promowanie nowoczesnego modelu działalności Stowarzyszenia, zapewniającego efektywność i skuteczność udzielanego wsparcia, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.
W ramach projektu planuje się zrealizować:
• organizację szkoleń i wizyt;
• opracowanie materiałów informacyjnych dot. form i metod pracy, nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych przez organizację goszczącą;
• opracowanie konspektów zajęć z wykorzystaniem poznanych metod i narzędzi, w celu włączenia zawodowego środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną;
• opracowanie ankieta ex ante i ex post, dotycząca oceny zmian w sposobie zarządzania organizacją;
• opracowanie prezentacji na temat przyjętego nowoczesnego modelu działalności APURE, respektującego zasadę zrównoważonego rozwoju.